Caili O’Doherty Quartet Masterclass at Jazz Central Studios (Minneapolis, MN)

Minneapolis, MN, USA

Jazz Central Studios

3:00 PM

Sign up for a masterclass with the Caili O'Doherty Quartet at Jazz Central Studios @ 3-5pm. Masterclass fee is $20 per person.

Venue Details

407 Central Ave SE
Minneapolis, MN 55414
USA
(612) 695-7573